przejdź do treści

Majątek

Informacja o majątku ZDiTM Szczecin


 

Wyszczególnienie Stan na dzień 01.01.2016 r.
A - Aktywa trwałe 883 585 120,33 zł
I Wartości niematerialne i prawne 5 341 416,01 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe 878 243 704,32 zł
   1. Środki trwałe, w tym 866 292 356,25 zł
grunty 529 102,81 zł
   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 827 793 606,22 zł
   urządzenia techniczne i maszyny 34 598 431,61 zł
   środki transportu 830 321,54 zł
   inne środki trwałe 2 540 894,07 zł
   2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 11 951 348,07 zł
   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 zł
III Należności długoterminowe 0,00 zł
IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 zł
B - Aktywa obrotowe 7 522 795,41 zł
I Zapasy 337 610,53 zł
II Należności krótkoterminowe 4 576 988,39 zł
III Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 550 862,19 zł
IV Rozliczenia międzyokresowe 57 334,30 zł

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem