przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierjącej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (zw. dalej także „podmiotem publicznym”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej  Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie— bip.zditm.szczecin.pl.

Data publikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej:  07.12.2007r.

Data ostatniej istotniej aktualizacji strony Biuletynu Informacji Publicznej: 17.03.2021r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 2. Wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 3. Na stronie nie wszystkie elementy HTML posiadają nagłówki, które są odczytywane przez czytniki.
 4. Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo.
 5. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF:
  a) Majątek,
  b) Ogłoszenia,
  c) Zamówienia publiczne - częściowo niedostępne.

Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej.

Treści wyłączone:

 1. Część plików umieszczona została przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dokłada starań, aby na bieżąco niwelować stwierdzane bariery na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 21.03.2024 r. na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Agata Hnatyszyn (dostepnosc@zditm.szczecin.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 48 00 435. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 4. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.
 8. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4–7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, adres: ul. Klonowica 5, Szczecin

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia, przy czym dwa z nich są czynne. Jedno z nich jest wejściem głównym do którego prowadzą schody i znajduje się we frontowej części budynku, a drugie znajduje się z prawej strony budynku.
 2. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd wyposażony w poręcze.
 3. Parking Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego posiada wyznaczone jedno miejsce dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Praca jest zorganizowana tak, aby załatwić sprawę na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesantów.
 5. W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się jedno stanowisko z obniżonym blatem, dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W przypadku, gdy nie jest możliwym załatwienie sprawy w Biurze Obsługi Interesantów, pracownik telefonicznie wzywa osobę do załatwienia sprawy / udzielenia wskazówek.
 6. Przy Biurze Obsługi Interesantów znajdują się miejsca do siedzenia.
 7. Na parterze budynku obok Biura Obsługi Interesantów znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 9. Schody zostały oznaczone taśmą w kolorze czarnym.
 10. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 11. Na stronie internetowej opublikowano najczęściej stosowane procedury, które powstawały przy współudziale Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego. Zamieszczone zostały także materiały pomocnicze w zakresie transportu miejskiego oraz przepisów drogowych w języku migowym.
 12. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów oraz część pozostałych pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 13. Na stronie internetowej opublikowano spot przybliżający wyzwania osób ze spektrum autyzmu pt. „Nie oceniaj. Każdy ma swoje K2”.
 14. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się.
 15. Najważniejsze pomieszczenia zostały oznaczone w języku Braille’a.
 16. W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się Statut przetłumaczony na język Braille’a, dostępny dla klientów.
 17. W Biurze Obsługi Interesantów można skorzystać z lupy elektronicznej.
 18. Na stronie internetowej sporządzono zakładkę DOSTĘPNOŚĆ, w której znaleźć można procedury dotyczące zasad informowania o braku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i żądania jej zapewnienia.
 19. Na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz na stronie BIP opublikowano Statut w języku migowym.
 20. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mogą kontaktować się z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej: zditm@zditm.szczecin.pl,
  2. faxu: 91 43 93 003.

II. Budynek Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, adres: ul. Niedziałkowskiego 20 A, Szczecin (Dział Kontroli Biletów)

 1. Budynek znajduje się wewnątrz podwórza, wokół którego znajdują się kamienice. Od strony ul. Niedziałkowskiego jak i ul. Monte Cassino droga do budynku jest oznaczona tablicą informacyjną.
 2. Do budynku prowadzą trzy wejścia:
  1. jedno jest ogólnodostępne – od parteru prowadzą schody,
  2. jedno dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością ruchową — pokój z podjazdem,
  3. jedno jest nieczynne.
 3. Pomieszczenia, w których są załatwiane sprawy umiejscowione są:
  1. na półpiętrze — rozkładanie na raty, umarzanie zaległości za SPP,
  2. na pierwszym piętrze — rozpatrywanie skarg i wniosków oraz dokonywanie opłat za jazdę bez ważnego biletu.
 4. Schody zostały oznaczone taśmą w kolorze żółtym.
 5. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zamontowany został dzwonek. W przypadku potrzeby, klient zostanie zaproszony do pokoju dedykowanego osobom z niepełnosprawnością ruchową, gdzie właściwy merytorycznie pracownik załatwi sprawę.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się.
 8. W pokoju, w którym rozpatrywane są skargi i wnioski można skorzystać z lupy elektronicznej.
 9. Najważniejsze pomieszczenia zostały oznaczone w języku Braille•a, a na drzwiach wejściowych umieszczono również informację o godzinach otwarcia.
 10. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 11. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

III. Kasa biletowa — Pętla na Basenie Górniczym, adres: ul. Gdańska 25, Szczecin

 1. Klient nie wchodzi do budynku — kasa dostępna z zewnątrz.
 2. Brak schodów i uskoków przy kasie.
 3. Blat (szuflada podawcza) jest na standardowej wysokości.
 4. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 5. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 6. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 7. Na budynku, w którym znajduje się kasa umieszczone zostały 2 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej z możliwością włączenia za pomocą pilota zapowiedzi głosowej dla osób z dysfunkcją wzroku — piloty przekazane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

IV. Kasa biletowa — Brama Portowa, adres: pl. Brama Portowa 1, Szczecin

 1. Do budynku prowadzą schody.
 2. Przy schodach zamontowana została winda dla wózków (aktualnie niesprawna).
 3. W kasie znajduje się obniżony blat.
 4. W kasie wyznaczono miejsce do siedzenia.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 6. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 7. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 8. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

V. Kasa biletowa — CH Turzyn, adres: al. Bohaterów Warszawy 40, Szczecin

 1. Kasa biletowa znajduje się wewnątrz budynku CH Turzyn, na parterze budynku.
 2. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika bez uskoków i schodów.
 3. Do budynku prowadzą 4 wejścia z drzwiami automatycznymi oraz 1 drzwi które otwiera się ręcznie.
 4. Do wnętrza kasy prowadzą dwie pary drzwi otwierane ręcznie (podłoga bez uskoków). Jedne drzwi znajdują się z prawej strony kasy, a drugie z lewej strony kasy (wejście do kasy z jednej lub drugiej alejki).
 5. Kasa oznaczona została poprzez zawieszenie szyldu w pobliżu kasy, zarówno w jednej jak i drugiej alejce, które do niej prowadzą. Dodatkowo kasa oznakowana została na samym jej pomieszczeniu po zewnętrznej stronie.
 6. W kasie znajdują się 2 stanowiska do obsługi.
 7. W kasie znajduje się jedno stanowisko z obniżonym blatem, dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 8. Naprzeciwko stanowisk kasowych znajduje się dodatkowy blat oraz wyznaczone jest miejsce do siedzenia.
 9. Na parkingu CH Turzyn znajdują się 4 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 10. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 12. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 13. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

VI. Kasa biletowa — Plac Rodła, adres: Plac Rodła 1, Szczecin

 1. Do kasy prowadzi chodnik bez schodów i uskoków od strony al. Wyzwolenia, a od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzą schody.
 2. Do budynku prowadzi wejście przez drzwi otwierane do wewnątrz.
 3. Wewnątrz znajduje się lekkie nachylenia podłogi umożliwiające podjazd wózków do kasy.
 4. Naprzeciwko wejścia znajdują się dwa stanowiska kasowe.
 5. Po lewej stronie znajduje się blat.
 6. Po prawej stronie znajduje się siedzisko.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym. 
 8. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 9.  Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą 
  z wadą słuchu.
 10.  Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

VII. Kasa biletowa — Podjuchy, adres: ul. Metalowa (Pętla)

 1. Do kasy prowadzą chodniki z obniżonymi krawężnikami.
 2. Klient nie wchodzi do budynku — okienko kasowe dostępne z zewnątrz.
 3. Blat (dwie szuflady podawcze) — jedna jest na obniżonej wysokości, a druga na standardowej wysokości.
 4. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 5. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 6. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 7. Na pętli znajdują się 4 perony autobusowe. Na każdym z nich znajdują się tablice dynamicznej informacji pasażerskiej z możliwością włączenia za pomocą pilota zapowiedzi głosowej dla osób z dysfunkcją wzroku — piloty przekazane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

VIII. Kasa biletowa — Police, adres: ul. Bankowa 11 c, d, e

 1. Wejście do kasy bez schodów i uskoków.
 2. Obniżony blat.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 4. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 5. W kasie wyznaczono miejsce do siedzenia.
 6. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 7. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

IX. Kasa biletowa — Kołłątaja, adres: ul. Barbary 1

 1. Do budynku kasy biletowej prowadzi chodnik bez schodów i uskoków.
 2. Klient nie wchodzi do budynku — dwie kasy dostępne z zewnątrz.
 3. Blat (szuflada podawcza) jest na obniżonej wysokości.
 4. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 5. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 6. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 7. Na budynku znajduje się tablica dynamicznej informacji pasażerskiej z przyciskiem włączającym zapowiedzi głosowe, dla osób z dysfunkcją wzroku.

X. Kasa biletowa — Turkusowa, adres: ul. Turkusowa (Pętla)

 1. Do budynku Kasy biletowej i na perony prowadzą podjazdy z oznaczonymi kierunkami linii.
 2. Przy budynku brak uskoków i schodów.
 3. Klient nie wchodzi do budynku — kasa dostępna z zewnątrz.
 4. Blat (szuflada podawcza) jest na standardowej wysokości.
 5. W pobliżu kasy znajdują się dwa biletomaty — jeden znajduje się z boku kasy, a drugi na peronie.
 6. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 7. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 8. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 9. Obok budynku znajduje się 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej z przyciskami włączającym zapowiedzi głosowe, dla osób z dysfunkcją wzroku.

XI. Kasa biletowa — Klonowica, adres: ul. Klonowica 5, Szczecin

 1. Kasa biletowa znajduje się w budynku.
 2. Do budynku prowadzą trzy wejścia, przy czym dwa z nich są czynne. Jedno z nich jest wejściem głównym do którego prowadzą schody i znajduje się we frontowej części budynku, a drugie znajduje się z prawej strony budynku.
 3. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się również podjazd wyposażony w poręcze.
 5. Z holu do kasy prowadzą cztery schody, bez podjazdu.
 6. Blat znajduje się na standardowej wysokości.
 7. Nad kasą zamontowane zostało dodatkowe oświetlenie w celu poprawy widoczności dla osób słabowidzących.
 8. Przy kasie brak wyznaczonego miejsca do siedzenia. Miejsce do siedzenia jest wyznaczone w budynku około 20 m od kasy.
 9. Lokalizacja kasy została oznaczona w języku Braille’a.
 10. Na parterze budynku obok Biura Obsługi Interesantów znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 11. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się.
 12. Znaczna część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 13. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 14. Do budynku można wejść z psem asystującym.

XII. Kasa biletowa — Osiedle Zawadzkiego, adres: ul. Szafera (Pętla)

 1. Do kasy prowadzą chodniki z obniżonymi krawężnikami.
 2. Klient nie wchodzi do budynku — okienko kasowe dostępne z zewnątrz.
 3. Blat (szuflada podawcza) jest na obniżonej wysokości.
 4. Na pętli znajdują się 4 perony tramwajowe i 1 autobusowy.
 5. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.
 6. Część pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z wadą słuchu.
 7. Większość pracowników wzięła udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 8. Na budynku kasy znajduje się tablica dynamicznej informacji pasażerskiej z możliwością włączenia za pomocą pilota zapowiedzi głosowej dla osób z dysfunkcją wzroku — piloty przekazane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

XIII. Parking dla odholowanych pojazdów, adres: ul. Hangarowa 30-32, Szczecin

 1. Klient załatwia sprawę w okienku z zewnątrz.
 2. Dojście do okienka wyłożone płytami betonowymi oraz częściowo płytami chodnikowymi.
 3. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online, jednak istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się i skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.

Aplikacje mobilne

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego udostępnia aplikację mobilną: Mobilna Karta Miejska Szczecin, która opublikowana jest w sklepach:

 1. Sklep Play — Mobilna Karta Miejska Szczecin — Aplikacje w Google Play
 2. AppStore — Aplikacja Mobilna Karta Miejska Szczecin w App Store (apple.com)
 3. HUAWEI AppGallery — HUAWEI AppGallery

Pozostałe informacje

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podejmuje starania dotyczące podniesienia poziomu dostępności, w tym dostępności architektonicznej. 

udostępnił:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
wytworzono:
2021/03/26
odpowiedzialny/a:
dyrektor jednostki
wprowadził/a:
Kacper Targoni
dnia:
2024/03/29 10:07:15
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kacper Targoni 2024/03/29 10:07:15 Deklaracja dostępności
Kacper Targoni 2023/09/14 11:30:52 Deklaracja dostępności
Kacper Targoni 2023/09/14 11:30:36 Deklaracja dostępności
Kacper Targoni 2023/09/14 09:09:54 Deklaracja dostępności
Piotr Łoziński 2023/03/20 09:52:44 Deklaracja dostępności
Piotr Łoziński 2023/03/20 09:51:55 Deklaracja dostępności
Piotr Łoziński 2023/03/20 09:51:22 Deklaracja dostępności
Piotr Łoziński 2023/03/20 09:18:45 Deklaracja dostępności
Piotr Łoziński 2023/03/20 08:55:35 Deklaracja dostępności
Tomasz Czerniawski 2022/06/01 09:14:40 Deklaracja dostępności
Marcin Wieliński 2022/05/31 12:34:29 Deklaracja dostępności
Marcin Wieliński 2022/05/31 12:26:02 Deklaracja dostępności
Marcin Wieliński 2022/04/04 11:05:39 Deklaracja dostępności
Marcin Wieliński 2022/04/04 10:56:42 Deklaracja dostępności
Marcin Wieliński 2021/03/29 14:30:14 Deklaracja dostępności
Marcin Wieliński 2021/03/29 14:06:01 Deklaracja dostępności
Marcin Wieliński 2021/03/26 07:50:18 Deklaracja dostępności